WELCOME TO​

PRASIT PRINTING (PST)​

กว่า 30 ปี​

ที่ทางบริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด​

บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีงานพิมพ์
ที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า
เป็นสำคัญรวมถึงปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ
งานบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ได้อย่างเหนือความคาดหมาย​

GRAPHIC TEAM​

& printing technology​

เรามีทีมงาน graphic ที่พร้อมให้บริการ
จัดทำแบบงานพิมพ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งการแก้ไขแนะนำเพื่อให้ผลงานที่ออกมาถูกต้อง​

สวยงามมีความโดดเด่นโดย​

ไฟล์งานเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติและสามารถส่งต่อไป
ยังหน่วยงานอื่นๆได้อย่างทันท่วงที​

เน้นความรวดเร็ว​

ในการจัดส่ง

UV COATING​

Technology​

กระบวนการเคลือบยูวีที่ทันสมัยที่ช่วยเพิ่ม​

และความคงทนรวมทั้งการป้องกัน​

สีสันความเงางาม

เครื่องตัดอัตโนมัติ ที่สามารถตัดชิ้นงานตามขนาดที่ต้องการ
ในจำนวนครั้งละมากๆ ความเฉียบคมของชิ้นงานผ่านการ
ตัดโดยใบมีดที่ได้รับการบำรุงรักษาตามมาตรฐานที่กำหนด​

นอกจากนี้เครื่องยังสามารถ

บันทึกขนาด size

ตัดของ

งานแต่ละชนิดลงในระบบได้ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การทำงานและให้ความถูกต้องแม่นยำ​

ตัดของ

CUTTING

WHY CHOOSE US?​

บริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจการให้บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์
ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน​

LABEL​

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด ได้รับความ
ไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำด้านอาหารและบริษัทแปรรูป
อาหารระดับโลก ในการออกแบบแก้ไข ปรับปรุงฉลาก
สินค้าและผลิตฉลากสินค้าให้มีสีสันสวยงาม ตรงตาม
รูปแบบและได้มาตรฐานตามความต้องการของลูกค้าทำให้เรา​

เป็นที่ยอมรับด้านการ​

มายาวนาน

PACKAGING​

CERTIFICATE

TRAY

OTHERS​

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยประกอบกับความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์งานบรรจุภัณฑ์ได้ในหลากหลาย
รูปแบบตามความต้องการของลูกค้า (Customization)

งานบรรจุภัณฑ์ชนิดถาด (Tray)
สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการโชว์สินค้าในพื้นที่
วางจำหน่ายทางโมเดิร์นเทรดทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเสริมและสร้างความโดดเด่นให้ตัว
สินค้ามีความน่าสนใจและสะดวกในการเลือกสรรมากยิ่งขึ้น​

ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มากความสามารถ เรายังมีบริการ
งานพิมพ์อื่นๆทั่วไป เช่น โบรชัวร์ , Company profile, แผ่นพับ,
ใบปลิว และสื่อทางการตลาดอื่นๆที่เราสามารถออกแบบ
และจัดพิมพ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า​

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด​

PRASIT PRINTING (PST) CO.,LTD.​

ได้รับการรับรองมาตรฐาน​

FSC จาก บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ISO 14001 : 2015 มาตราฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 9001 : 2015 มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

ได้ก่อตั้งขึ้นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจงานพิมพ์ 
ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของ
บุคลากรและระบบงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้ง
การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพที่ดีที่สุด​

การขีดข่วนของงานพิมพ์ด้วยการดูแลและควบคุมจาก
เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญทางด้านเทคนิคที่ส่งผลให้
งานเคลือบยูวีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ได้ก่อตั้งขึ้นประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจงานพิมพ์ ประกอบกับความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพความสามารถของ บุคลากรและระบบงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมทั้ง การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ส่งผลให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพที่ดีที่สุด​

เรามีทีมงาน graphic ที่พร้อมให้บริการจัดทำ

แบบงานพิมพ์ได้ตามความต้องการของลูกค้ารวม

ทั้งการแก้ไขแนะนำเพื่อให้ผลงานที่ออกมาถูกต้อง​

การจัดส่งไฟล์งานเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติและ

สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆได้อย่างทันท่วงที​

ใน

ป้องกัน​การขีดข่วนของงานพิมพ์ด้วยการดูแล

และควบคุมจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญทาง

ด้านเทคนิคที่ส่งผลให้งานเคลือบยูวี

มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

และความคงทนรวมทั้งการ

เครื่องตัดอัตโนมัติ ที่สามารถตัดชิ้นงานตามขนาด

ที่ต้องการในจำนวนครั้งละมากๆ ความเฉียบคมของ

ชิ้นงานผ่านการตัดโดยใบมีดที่ได้รับการบำรุงรักษา

ตามมาตรฐานที่กำหนดนอกจากนี้เครื่องยังสามารถ​

บันทึกขนาด size

ตัดของ

ตัดของงานแต่ละชนิดลงใน

ตัดของ

ระบบได้ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วใน
การทำงานและให้ความถูกต้องแม่นยำ​​

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด ได้รับ

ความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำด้านอาหารและบริษัท

แปรรูปอาหารระดับโลกในการออกแบบแก้ไขปรับปรุง

ฉลากสินค้าและผลิตฉลากสินค้าให้มีสีสันสวยงาม

ตรงตามรูปแบบและได้มาตรฐานตามความต้องการ

ของลูกค้าทำให้เราเป็นที่ยอมรับ​

ผลิตฉลากผลิตภัณฑ์​

มายาวนาน

ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยประกอบ

กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านการออกแบบ

สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์งาน

บรรจุภัณฑ์ได้ในหลากหลายรูปแบบตามความต้อง

การของลูกค้า (Customization)

งานบรรจุภัณฑ์ชนิดถาด (Tray) สำหรับกลุ่มลูกค้า

ที่ต้องการโชว์สินค้าในพื้นที่วางจำหน่ายทางโมเดิร์น

เทรดทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นตัว

เสริมและสร้างความโดดเด่นให้ตัวสินค้ามีความ

น่าสนใจและสะดวกในการเลือกสรรมากยิ่งขึ้น​

ด้วยความพร้อมของเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่

ทันสมัยและบุคลากรที่มากความสามารถ เรายังมี

บริการงานพิมพ์อื่นๆทั่วไป เช่น โบรชัวร์ ,

Company profile, แผ่นพับ, ใบปลิว และสื่อทาง

การตลาดอื่นๆที่เราสามารถออกแบบและจัดพิมพ์

ได้ตามความต้องการของลูกค้า​

FSC จาก

บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ISO 14001 : 2015

มาตราฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
ISO 9001 : 2015

มาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์  ด้วยระบบออฟเซตที่ทันสมัย

สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน สำหรับเครื่อง

ติดฉลากสติ๊กเกอร์ และ ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ

หรือ สำนักงาน  เรามีบริการออกแบบผลิตงาน

พิมพ์สติ๊กเกอร์ทุกชนิด  พร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำ

เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า​

STICKER PRINTING

เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์  ด้วยระบบออฟเซตที่ทันสมัย

สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน สำหรับ

เครื่องติดฉลากสติ๊กเกอร์และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆหรือ สำนักงานเรามีบริการออกแบบผลิตงาน

พิมพ์สติ๊กเกอร์ทุกชนิดพร้อมให้คำปรึกษาและ

คำแนะนำเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า​

โรงพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์​ | บริการออกแบบผลิตงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ทุกชนิด

ส่งข้อความ

ชื่อ-นามสกุล:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

เบอร์โทร:

This field is required.

อีเมลล์:

This field is required.

หัวข้อที่อยากสอบถาม:

This field is required.

รายละเอียด:

This field is required.

 จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

โทรหาเรา คลิกเลย!

( 6 automated calls)​

็Hotline:

PRASIT PRINTING (PST) CO.,LTD.

บริษัท ประสิทธิ์การพิมพ์ (พีเอสที) จำกัด